ดูคือหัตถาครองพิภพ 21 ธันวาคม 2556 (ep.8 ตอนที่ 8)

งดออกอากาศ