pananonline
อย่าลืมฉัน

post:

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ทั้งหมด

เรื่องเล่าเช้านี้ ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3
เรื่องเล่าเช้านี้ 18 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 18 เมษายน 2557 

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 17 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 17 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 16 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 16 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 15 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 15 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 14 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 14 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 11 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 11 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 10 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 10 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 9 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 9 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 8 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 8 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 7 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 7 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 4 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 4 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 3 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 3 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 2 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 2 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 1 เมษายน 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 1 เมษายน 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 31 มีนาคม 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 31 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 28 มีนาคม 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 28 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 27 มีนาคม 2557 (แจ้งจับกะเทยฉาว เต้นเปลือยริมน้ำแม่วาง)

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 27 มีนาคม 2557 (แจ้งจับกะเทยฉาว เต้นเปลือยริมน้ำแม่วาง)

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 26 มีนาคม 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 26 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 25 มีนาคม 2556

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 25 มีนาคม 2556

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 21 มีนาคม 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 21 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 20 มีนาคม 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 20 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 19 มีนาคม 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 19 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 18 มีนาคม 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 18 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 17 มีนาคม 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 17 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]

เรื่องเล่าเช้านี้ 14 มีนาคม 2557

ดูเรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 14 มีนาคม 2557

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00 - 09.00 น. ทางช่อง 3

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่ ...

[ ดูคลิปนี้ ]


|<< ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>|

เรื่องย่อเรื่องเล่าเช้านี้

เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภท "เล่าข่าว" โดยผู้ดำเนินรายการจะเล่าข่าวด้วยความเป็นกันเองกับผู้ชม บางข่าวผู้ดำเนินรายการอาจใส่ความเห็น ความรู้สึกลงไปในเนื้อข่าวด้วย เรื่องเล่าเช้านี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแน่นอนในการนำเสนอข่าว เพราะข่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่โดยภาพรวมของรายการจะเป็นดังนี้ 06.00-07.00 น. ข่าวภูมิภาค ข่าวชาวบ้าน เรื่องราวที่ให้กำลังใจต่างๆ 07.00-08.00 น. ข่าวการเมือง เรื่องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น 08.00-08.30 น. ต่างประเทศ ข่าวกีฬา 08.30-08.42 น. ข่าวบันเทิง ครอบครัวบันเทิง

ดูรายการทีวีย้อนหลัง

ดูมวยย้อนหลัง

raybandata