ดูคือหัตถาครองพิภพ 3 มกราคม 2557 (ep.12 ตอนที่ 12)